Forum Charyzmatyczne – “JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

!!!   Z A P I S Y  Z A M K N I Ę T E   !!!


Zapraszamy na FORUM CHARYZMATYCZNE z okazji jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim „JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”, które odbędzie się
w dniach 5 – 6 maja 2017 w Centrum Konferencyjnym „Terminal Hotel” ul. Rakietowa 33, Wrocław (Muchobór Wielki)

Prosimy o modlitwę wspólnotową i osobistą oraz post w intencji bezpiecznego przebiegu forum, prowadzących, uczestników i organizatorów, a także o dobre owoce tego dzieła.

*Przyjdź na forum charyzmatyczne, a zmieni się Twoje życie,
Bóg odkryje przed Tobą
nowe drogi.*PROGRAM FORUM CHARYZMATYCZNEGO

Piątek
05 maja 2017

7.00 – 8.30 rejestracja

8.30 – 9.00 uwielbienie

9.00 – 9.45 sesja I – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część I + modlitwa

9.45-10.00 przerwa

10.00 – 11.00 sesja II – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część II + modlitwa

11.00 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 sesja III ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część I + modlitwa

12.30 – 13.00 uwielbienie

13.00 – 14.30 przerwa na obiad

14.30- 15.00 uwielbienie

15.00 – 15.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15- 16.30 sesja IV ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część II + modlitwa

16.30 – 16.45 przerwa

16.45 – 18.00 sesja V ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część III + modlitwa

18.00 – 18.30 przerwa na kolację

18.30 – 20.00 Msza Święta .

Posługę muzyczną w czasie forum będzie prowadził zespół uwielbienia "NOE"

Posługę muzyczną w czasie pierwszego dnia forum będzie prowadził zespół uwielbienia “N.O.E.”


Sobota
06 maja 2017

7.30 – 9.00 Recepcja

Maria Vadia

9.00 – 13.30 Sesja I, Sesja II

13.30 – 15.00 Przerwa na obiad

15.00 – 15.15 Koronka do MB

15.15 – 18.00 Sesja III, Sesja IV

18.00 – 18.45 Kolacja

18.45 – 19.45 Sesja V

19.45 – 20.00 Przerwa

20.00 – 21.00 Msza Święta

Posługę muzyczną w drugim dniu  forum będzie prowadził zespół uwielbienia “Armia Dzieci” .


REGULAMIN FORUM CHARYZMATYCZNEGO

 1. Organizatorem Forum Charyzmatycznego jest Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego przy Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

 2. Forum charyzmatyczne prowadzone jest zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

 3. Spotkanie ma charakter zamknięty.

 4. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem:   http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapisy/

 1. W spotkaniu mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

 2. Rejestrowanie podczas trwania Forum obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą organizatora.

 3. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika forum odpowiada uczestnik, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 4. W miejscu odbywania się spotkania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 5. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 6. Osoby uczestniczące w forum są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zaleceń organizatora spotkania.

 7. Uczestnik naruszający porządek podczas forum i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się spotkania bez opieki.

 9. Osoba uczestnicząca w spotkaniu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania forum, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 10. Dane osobowe zbierane są w procesie zgłoszenia na forum i przetwarzane na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

 11. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas spotkania przez organizatorów lub osób upoważnionych przez osoby organizujące spotkanie.

 12. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat spotkania.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

 14. Zwrot kwoty na cele ewangelizacyjne : wniesiona kwota może być zwrócona w całości lub w części (pomniejszona o koszt prowizji bankowej, inne poniesione konieczne koszty organizacji spotkania), w przypadku, gdy będzie możliwość zarejestrowania przez organizatora osoby z listy „rezerwowej” na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot.

 15. Zwrot nie przysługuje osobie zarejestrowanej w przypadku braku osoby na liście rezerwowej. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na forum innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 10 dni przed spotkaniem.

 16. Wpłaty z tytułu zamówionych posiłków nie podlegają zwrotowi począwszy od dnia zamknięcia zapisów. Rezygnacja z posiłków przed zamknięciem zapisów jest możliwa, zwracany jest koszt obiadu czy kolacji, pomniejszony o prowizję bankową.

 17. Zapisy są prowadzone do dnia 25.04.2017 lub do dnia osiągnięcia wymaganej ilości miejsc.


Warianty uczestnictwa:
– kapłani, siostry zakonne i dzieci do 5–ego roku życia ponoszą tylko koszty posiłków
– dzieciom do 5 roku życia nie zapewniamy miejsc siedzących (podlegają rejestracji przez formularz zapisów)

Koszty:
60 zł – wpłata za dzieci i młodzież w wieku 6 do 17 lat,
100 zł – osoby zapisane do dnia 31.03.2017
120 zł – osoby zapisane od 1.04.2017 do 25.04.2017
– wpłata osoby dorosłej na cele ewangelizacyjne

wpłaty na cele ewangelizacyjne i za obiady :

88 9574 0005 2001 0005 9789 0113

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu
55-080 Kąty Wrocławskie
Smolec, ul.Kościelna 4

tytuł wpłaty: na cele ewangelizacyjne + obiad”